mgr Maciej Bych

Facebook - Regulamin

Regulamin konkursu:

 

1. Organizatorem konkursu jest Maciej Bych Trener Osobisty, Bolesława Chrobrego 28/1, 55-200 Oława, NIP: 9121075007

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

7. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres IP na potrzeby konkursu.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

9. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a.

10. Organizator będzie oceniał:

a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

11. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebook'u oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

12. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

13. Nagrody zostaną wręczone w gabinecie dietetycznym Organizatora

14. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi lub zdjęć, które zgłasza w konkursie, oraz że nie narusza praw osób trzecich.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Bolesława Chrobrego 28/1, 55-200, Oława

17. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

18. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

19. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

20. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

21. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

22. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

 

 

POKAŻ